Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 2
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media september 2014
Voorwoord
Geachte lezer,

Met genoegen presenteer ik u de tweede digitale nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media. 

Hierin leest u hoe het Commissariaat zich sterk maakt voor onafhankelijk, toegankelijk en pluriform media-aanbod, bescherming van minderjarige kijkers, eerlijke concurrentie en een rechtmatige besteding van publiek geld. Nationaal en internationaal.

In deze tweede editie onder meer aandacht voor publiek-private samenwerking. Vanwege de verlangde bezuinigingen merken wij dat omroepen op zoek gaan naar mogelijkheden voor het versterken van hun toekomstperspectief. De Mediawet biedt hiervoor de nodige ruimte en wij gaan hierover graag met de omroepen in gesprek. De afgelopen maanden heeft het Commissariaat hard gewerkt aan een nadere uitwerking van de experimenteerbepaling die het voor omroepen makkelijker maakt om experimentele nevenactiviteiten te ontplooien. Wat dit concreet betekent leest u in deze nieuwsbrief. Daarnaast wordt in deze nieuwsbrief een innovatieve samenwerking in de regio uitgelicht.

Ook internationaal is het Commissariaat volop in beweging. De komende jaren zal ik mij als voorzitter van de ERGA-groep ‘protecting minors in a converged environment’ in Europees verband inzetten voor de bescherming van minderjarigen, een van de speerpunten van het Commissariaat. In deze nieuwsbrief vindt u het werkprogramma van de ERGA zoals deze zomer vastgesteld. Samenwerking als sleutel om de kijker van de toekomst te beschermen.

Ik wens u veel leesplezier!

Madeleine de Cock Buning
voorzitter Commissariaat voor de Media
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Werkprogramma ERGA vastgesteld
Madeleine de Cock Buning zal zich ook op internationaal niveau gaan inzetten voor een van de speerpunten van het Commissariaat: de bescherming van minderjarigen. Zij is aangewezen als voorzitter van de Europese groep ‘Protecting minors in a converged environment’. Deze groep maakt onderdeel uit van ERGA: het samenwerkingsverband voor alle omroep- en mediatoezichthouders in de Europese Unie en de landen Noorwegen en Liechtenstein.

Op 10 juli heeft ERGA haar Werkprogramma voorgesteld. Het werkprogramma is het resultaat van een uitgebreid consultatieproces waarbij alle ERGA-leden en de Europese Commissie betrokken waren. Het programma zet uiteen waar de ERGA zich de komende periode op zal focussen.

Hoofdonderwerpen van het werkprogramma zijn de onafhankelijkheid van de audiovisuele toezichthouders en de evolutie van het Europese regelgevend kader in een convergerend mediatijdperk. Bij dit laatste onderwerp zal de nadruk liggen op twee deelonderwerpen, namelijk materiële bevoegdheid en bescherming van minderjarigen.
U kunt het volledige werkprogramma lezen op de website van de ERGA ›
 
Aandacht voor breder inzetbaar maken Kijkwijzer

Het Commissariaat voor de Media adviseert om aandacht te besteden aan verbreding van de toepassing van de Kijkwijzer. Dit om kinderen niet alleen op (lineaire) TV, maar ook bij 'on demand' kijken te kunnen beschermen.

Dit is een van de aandachtspunten benoemd in het jaarlijkse advies van het Commissariaat over het functioneren van de Kijkwijzer en de organisatie hierachter, het NICAM.
Lees het hele advies op de website van het Commissariaat ›
       
    
Bereik jongeren aandachtspunt voor NPO
In zijn jaarlijkse advies aan staatssecretaris Dekker heeft het Commissariaat voor de Media gerapporteerd over de naleving van de Prestatieovereenkomst 2010 - 2015 door de NPO. Het Commissariaat heeft vastgesteld dat de NPO de overeengekomen prestaties realiseert met betrekking tot het aansluiten bij veranderend mediagebruik, het bieden van een evenwichtig en onderscheidend media-aanbod en het vergroten van impact. De afspraken omtrent het vergroten van het bereik zijn slechts ten dele gerealiseerd. Het is de NPO niet gelukt in 2013 meer jongeren te bereiken.
Het Commissariaat zal bij de beoordeling van de meerjarenbegroting NPO 2015-2019 dan ook specifiek toezien op de inspanning van de NPO om het bereik onder jongeren te vergroten.
Lees het hele advies op onze website ›
 
Nieuwsplatform 1Limburg van start

De Mediawet laat publieke omroepen de ruimte om in samenwerking met marktpartijen nieuwe initiatieven te ontplooien en staat een publiek-private samenwerking niet in de weg. 

Een recent voorbeeld hiervan is de regionale samenwerking rond het nieuwsplatform 1Limburg. 1Limburg bestaat uit een website en verschillende apps met Limburgs nieuws, ter vervanging van de respectievelijke nieuwspagina’s van de regionale omroep L1 en de Mediagroep Limburg.

Het Commissariaat heeft in een vroegtijdig stadium diverse gesprekken gevoerd over een mogelijke samenwerking. Uit deze overleggen is gebeleken dat de Mediawet geen belemmering vormt voor dit initiatief. 

Lees meer over deze samenwerking op onze website ›
 
  Besluiten Meer besluiten ›
Uitgelichte besluiten
  Mededeling
Experimentele nevenactiviteiten

Het kabinet wil de publieke omroepen stimuleren te experimenteren met vormen van samenwerking met private partijen. Daarom wordt hen toegestaan deze samenwerkingsvormen in de praktijk te brengen zonder dat de publieke media-instellingen vooraf een goedkeuringsprocedure moeten ondergaan. Begin dit jaar is daarom de zogenaamde experimenteerbepaling in de Mediawet 2008 opgenomen.

Lees verder >


   Wisselcolumn
Een open dialoog over goed bestuur en toezicht
Voor het Commissariaat is ‘governance’, oftewel goed bestuur en intern toezicht, een belangrijk thema. Tijdens de daaraan gewijde bijeenkomst ‘Goed Bestuur en Toezicht’, die eind mei jl. in Hilversum werd gehouden, is uitgebreid van gedachten gewisseld met zowel de raden van toezicht als de bestuurders van de landelijke publieke omroepen. De komende maanden zal deze dialoog door het College worden voortgezet in de vorm van gesprekken met individuele omroepen.
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Er wordt op de publieke omroep vaak verwezen naar Facebook en Twitter. Mag dat of is dat (sluik)reclame?


Het staat publieke omroepen in beginsel vrij om gebruik te maken van sociale mediadiensten als Facebook en Twitter. Uitingen van publieke omroepen over het gebruik van deze sociale mediadiensten vallen onder artikel 2.89 van de Mediawet 2008 en artikel 9 e.v. van het Mediabesluit 2008. Daarin is aangegeven dat vermijdbare uitingen in de vorm van het tonen of vermelden van een product of dienst zijn toegestaan, maar alleen indien de vertoning of vermelding binnen de context van het media-aanbod past, geen afbreuk doet aan de formule of de integriteit van het media-aanbod, niet op een overdreven of overdadige wijze plaatsvindt en er geen sprake is van een specifieke aanprijzingen van deze producten en diensten.

In beginsel is het publieke omroepen dus toegestaan om te verwijzen naar de sociale mediadiensten zoals Facebook en Twitter, maar dan moeten deze verwijzingen wel functioneel en/of ondersteunend zijn en daarnaast moeten de verwijzingen binnen de context van het programma passen.