Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken
Achterhoek Magazine Nummer 2
Nieuwsbrief van het Commissariaat voor de Media december 2014
Voorwoord
Geachte lezer,

Het einde van het jaar nadert. 2014 was het jaar van het jubileumcongres voor ons 25-jarige bestaan, het jaar waarin staatssecretaris Sander Dekker een beleidsreactie gaf over de toekomst van de publieke omroep en het jaar waarin Netflix naar Nederland kwam. Het was een enerverend jaar.

Met volop belangstelling voor ons werk, onder meer ten aanzien van het onderzoek naar de transparantie over beloningen bij publieke omroepen, de verwerving van de sportrechten door de NOS en de samenwerkingsconstructie rond Heel Holland Bakt. Het eerst genoemde onderzoek is inmiddels afgerond; de bevindingen over beloningen bij de landelijke en regionale omroep zijn gerapporteerd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken die hier een handhavende rol heeft. Over de laatste twee zaken verwachten we u begin volgend jaar meer te kunnen berichten.

Ook voor 2015 liggen er weer mooie uitdagingen. In deze nieuwsbrief leest u een toelichting op onze handhavingsbrief waarin we de twee toezichtthema’s voor 2015 benoemen: onafhankelijkheid en transparantie. Berichtgeving zonder commerciële of politieke inmenging en transparantie over de besteding van publiek geld zijn essentieel voor onze media, juist nu. In de handhavingsbrief is per media-sector uitgewerkt hoe wij in 2015 invulling geven aan deze twee toezichtthema’s.

Wij zien het nieuwe jaar vol vertrouwen en enthousiasme tegemoet. Maar eerst is het tijd om met dierbaren te genieten van de komende feestdagen. Ik wens u dan ook namens het hele Commissariaat warme en fijne kerstdagen en een sprankelend nieuw jaar toe. In het nieuwe jaar hoort u weer van ons.

Madeleine de Cock Buning
voorzitter Commissariaat voor de Media
 
  Inhoud
01. Nieuws van het Commissariaat
02. Besluiten van het Commissariaat
03. Mededelingen van het Commissariaat
04. Wisselcolumn
05. Veelgestelde vraag
  Nieuws Meer nieuws ›
Commissariaat voor de Media stelt toezichtthema's 2015 vast: onafhankelijkheid en transparantie
Het Commissariaat voor de Media heeft zijn Handhavingsbrief 2015 opgesteld. In deze handhavingsbrief geeft het Commissariaat een toelichting op de meest actuele ontwikkelingen in het medialandschap, schetst hij zijn rol en verantwoordelijkheid, en benoemt hij zijn toezichtthema’s voor 2015: onafhankelijkheid en transparantie.
Lees verder ›
 
Mediamonitor 2014

Als onafhankelijk toezichthouder beschouwt het Commissariaat voor de Media het als een van zijn kerntaken inzicht te verkrijgen en te verschaffen in de pluriformiteit van het media-aanbod, de onafhankelijkheid van de aanbieders en de toegankelijkheid voor het publiek. Al meer dan tien jaar wordt daartoe jaarlijks de Mediamonitor gepubliceerd. Ook dit jaar brengt het Commissariaat de meest actuele trends, de voornaamste mediabedrijven en de concentratie op de mediamarkten in kaart. 

Afgelopen november is de nieuwste Mediamonitor verschenen. Naast een onderzoek naar de diversiteit van en tevredenheid over de zenderpakketten, biedt de Mediamonitor een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en kengetallen van de Nederlandse mediasector en de concentratie op de mediamarkten. Opvallende trends zijn die van oplopende concentratie, het in toenemende mate in buitenlandse handen zijn van mediabedrijven en de nog altijd verder teruglopende oplages en inkomsten bij kranten.

Lees hier de hele Mediamonitor ›
 
Commissariaat zet zich ook internationaal in voor bescherming van minderjarigen
Op 21 oktober 2014 vond in Brussel de tweede vergadering plaats van de European Regulators Group for Audiovisual Media Services (ERGA). De vergadering werd bijgewoond door 28 high level vertegenwoordigers van EU-media toezichthouders. Namens het Commissariaat voor de Media was Madeleine de Cock Buning aanwezig, vergezeld voor twee medewerkers.
Lees verder ›
 
Verder vergroten transparantie begroting aandachtspunt voor NPO

Als onafhankelijk toezichthouder zet het Commissariaat zich in voor een pluriform publiek omroepbestel, dat onafhankelijk van commerciële belangen en overheidsinvloeden fungeert. Daarbij ziet het Commissariaat erop toe dat het publieke geld rechtmatig wordt besteed. Vanuit deze kernwaarden geeft het Commissariaat uitvoering aan zijn advisering over de meerjarenbegroting van de Nederlandse Publieke Omroep.

Het Commissariaat heeft aan staatssecretaris Dekker een positief advies uitgebracht over de meerjarenbegroting en de budgetaanvraag 2015 van de NPO. Deze heeft, naar aanleiding van eerdere besprekingen met het Commissariaat, de transparantie van de meerjarenbegroting vergroot door de afzonderlijke inkomstencategorieën in kaart te brengen. Het verder vergroten van deze transparantie ziet het Commissariaat echter als een belangrijk aandachtspunt, waar het bij zijn advies over de meerjarenbegroting 2016-2020 specifiek op zal toezien.

Lees verder ›
 
Commissariaat toegetreden tot het Markttoezichthoudersberaad

Het Commissariaat is afgelopen november toegetreden tot het Markttoezichthoudersberaad. Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers die eerder al toegetreden zijn tot het beraad zijn: Autoriteit Consument & Markt (ACM), Autoriteit Financiële Markten (AFM), College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), De Nederlandse Bank (DNB), Kansspelautoriteit en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij het toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.

Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht. En beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn, met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. 

 
  Besluiten Meer besluiten ›
  Mededeling
Werkwijze Communicatie 
Het Commissariaat zet communicatie in om zijn missie te bereiken: vrijheid van informatie die breed toegankelijk is, onafhankelijk en pluriform media-aanbod, bescherming van minderjarige kijkers, eerlijke concurrentieverhoudingen en rechtmatige besteding van publiek geld. Communicatie levert een bijdrage aan de naleving van de wettelijke regels en het voorlichten van het publiek en de media-instellingen daarover, en is ondersteunend aan de verantwoording die het Commissariaat aflegt over de wijze waarop hij zijn wettelijke taken uitoefent en zijn beleid in de praktijk brengt.

Als onafhankelijk toezichthouder wil het Commissariaat voor de Media zo transparant mogelijk zijn over zijn taakuitoefening, uiteraard binnen de mogelijkheden en beperkingen die de wet hiervoor biedt. Om inzicht te geven in de manier waarop het Commissariaat communiceert over de toezicht- en adviespraktijk, heeft het Commissariaat een Werkwijze Communicatie opgesteld. Deze Werkwijze Communicatie geeft duidelijkheid over de wijze waarop het Commissariaat met enkele belangrijke communicatie-instrumenten omgaat.
Lees de Werkwijze Communicatie hier ›
 
 
  Wisselcolumn
Centraal in 2015: onafhankelijkheid van de media
In de Handhavingsbrief maakt het Commissariaat jaarlijks bekend waar de focus van het toezicht op wordt gelegd. Een van de twee centrale toezichtsthema's voor 2015 is onafhankelijkheid. De andere is transparantie.

Die keuze voor onafhankelijkheid is niet toevallig tot stand gekomen. Grote buitenlandse mediabedrijven krijgen de komende jaren steeds vaster voet aan de Nederlandse grond, de politiek buigt zich in 2015 over een ingrijpende hervorming van het omroepbestel en technologische innovaties bieden de gebruiker steeds weer nieuwe mogelijkheden. De druk op de media-instellingen zal volgend jaar van alle kanten groot zijn. Des te belangrijker dat ze hun werk onafhankelijk kunnen doen.
Lees verder ›
 
  Veelgestelde vraag Meer vragen ›
Kan het Commissariaat actie ondernemen tegen de zwarte of witte Pieten in het Sinterklaasjournaal?

Het Commissariaat heeft een groot aantal klachten ontvangen over het uiterlijk van Pieten in het Sinterklaasjournaal. Zoals de afgelopen maanden gebleken is de kleur van Piet een onderwerp dat veel emoties oproept.

Het Commissariaat houdt echter geen toezicht op de vorm en inhoud van televisieprogramma’s. Daarvoor zijn de omroepen zelf verantwoordelijk. Het Commissariaat treedt alleen op, en gezien de Grondwet altijd achteraf, als omroepen mediawettelijke regels overtreden. Bijvoorbeeld de regels voor het uitzenden van reclame of de regels voor het laten sponsoren van programma’s. Het Commissariaat waarborgt hiermee onder andere de onafhankelijkheid van de publieke omroep.